ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

การประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องทำ โดย พ.ร.บ. มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ประสบอุบัติภัยอันเกิดจากยวดยานพาหนะในท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังนั้นรถทุกคันจึงจำเป็นต้องทำประกัน พ.ร.บ. ซึ่งรวมถึง รถจักรยานยนต์และรถรับจ้างต่างๆ ด้วย

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท / คน
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 บาท / คน
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องตัน ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท / คน
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง500,000 บาท / คน
2.3 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป200,000 บาท / คน
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน250,000 บาท / คน
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน500,000 บาท / คน
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
หมายเหตุ
- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

มีผลบังคับใช้ 01/04/2563 เป็นต้นไป


การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ความคุ้มครองและจำนวนเงินความรับผิด (ประเภท 1)
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2,500,000 บาท / ครั้ง
2.1 ความเสียหายส่วนแรก- บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกัน บาท / ครั้ง
1.1 ความเสียหายส่วนแรก- บาท / ครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามทุนประกัน บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000 บาท / คน
ข) ผู้โดยสาร 6 คน 200,000 บาท / คน
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราวก) ผู้ขับขี่ 1 คน - บาท / สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร คน - บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่400,000 บาท/ครั้ง
จำนวนที่นั่ง : เก๋ง 7 ที่นั่ง , กระบะ 5 ที่นั่ง
2+ X (ซ่อมอู่)

เอเชีย  X (ซ่อมอู่)

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก2,000 บาท*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 7,200 บาท
รถกลุ่ม 3-5รถกลุ่ม 1- 2
รถเก๋ง7,2008,200
รถปิคอัพ7,2008,200

หมายเหตุ
* กรณีไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March เป็นต้น รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (2) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท | กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) ไม่จำกัดอายุรถยนต์ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) (5) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท (6) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็ก/หลังคาหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าทุกชนิด
2+ X (ซ่อมอู่ คุ้มครอง 4 ภัย (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บและลมพายุ))

เอเชีย  X (ซ่อมอู่ คุ้มครอง 4 ภัย (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บและลมพายุ))

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์150,000 บาท
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก2,000 บาท*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้150,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท
คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, ลมพายุ)100,000 บาท
ภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัย
รถกลุ่ม 3-5รถกลุ่ม 1- 2
รถเก๋ง7,9008,900
รถตู้ส่วนบุคคล7,9008,900
รถปิคอัพ7,9008,900
หมายเหตุ
* กรณีไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March เป็นต้น รถยุโรป (รถกลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (2) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) | รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท | กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) ไม่จำกัดอายุรถยนต์ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) (5) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท (6) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็ก/หลังคาหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าทุกชนิด
2+ Minimal (ซ่อมอู่)

เอเชีย  MINIMAL (ซ่อมอู่)

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท
รถกลุ่ม 3-5รถกลุ่ม 1- 2
รถเก๋ง6,9007,900
รถปิคอัพ6,9007,900
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น(6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ
2+ 35 UP

เอเชีย  35 UP

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก2,000 บาท*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท
ทุนประกัน (บาท)
100,000 / ครั้ง200,000 / ครั้ง
ราคา (บาท)
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง5,9006,900
รถปิคอัพ6,4997,499
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง6,900
รถปิคอัพ6,4997,499
หมายเหตุ
*ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทกรณีเป็นฝ่ายผิด และผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) 2 พลัส 35 UP ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด
2+ MAX (ซ่อมอู่) คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท
ทุนประกัน (บาท)200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)200,000200,000
ภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง8,5009,500
รถปิคอัพ8,5009,500
รถตู้10,30011,300
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง9,50010,500
รถปิคอัพ9,50010,500
รถตู้
11,300
12,300
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
2+ MAX (ซ่อมห้าง) คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
ทุนประกัน (บาท)150,000200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)100,000200,000200,000
ภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง10,00010,60011,600
รถปิคอัพ10,00010,60011,600
รถตู้11,80012,40013,400
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง11,00011,60012,600
รถปิคอัพ11,00011,60012,600
รถตู้
12,800
13,400
14,400
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
3+

เอเชีย 

ประกันภัยชั้น 3 ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรกตามแพคเกจที่เลือก*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 6,800 บาท
ราคา (บาท)
มีค่าเสียหายส่วนแรกไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
รถกลุ่ม 3, 4, 56,8007,500
รถกลุ่ม 1, 27,8008,500
ค่าเสียหายส่วนแรก2,000-
หมายเหตุ
*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ,BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7)มีค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด2,000 บาท
2 Save SPECIAL

เอเชีย  เซฟ 

ประกันภัยชั้น 2 ราคาประหยัดคุ้มครอง คุ้มค่า

 • เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ รถหาย ไฟไไหม้
 • บริการให้คำปรึกษาเรียกร้องค่าเสียหาย (เมื่อเป็นฝ่ายถูก)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์-
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้100,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 5 / ปิคอัพ 5
เริ่มต้นเพียง 2,550 บาท
ทุนประกัน (บาท)
รถเก๋ง2,550
รถปิคอัพ3,350
หมายเหตุ
(1) สำหรับรถเก๋ง (110) รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320)และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (3) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (5) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ,BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
- รถยนต์ที่รับจ้างหรือให้เช่า, รถยนต์ที่ไปใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถมูลนิธิร่วมกตัญญู, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม
- จำกัดอายุรถ 1-20 ปี
2 Bumper

เอเชีย  กันชน

ประกันชั้น 2 ที่คุ้มครองเหนือใคร คุ้มครองรถคุณเมื่อถูกคู่กรณีเฉี่ยวชน

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.700,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์150,000 บาท / ครั้ง *
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้150,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / คร้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
ราคาเดียว 3,599 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*คุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น

(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท , กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพหนะทางบกเท่านั้น
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
- รถยนต์ที่รับจ้างหรือให้เช่า, รถยนต์ที่ไปใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถมูลนิธิร่วมกตัญญู, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม
3 BEST

เอเชีย  BEST

ประกันภัยชั้น 3 ราคาประหยัด คุ้มครอง คุ้มค่า คุ้มสุดๆ

 • เลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ
 • บริการให้คำปรึกษาเรียกร้องค่าเสียหาย (เมื่อเป็นฝ่ายถูก)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์-
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 5 / ปิคอัพ 5 / รถตู้ 7
เริ่มต้นเพียง 2,250 บาท
รถเก๋ง2,250
รถปิคอัพ3,000
รถตู้ส่วนบุคคล3,250
หมายเหตุ
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) ไม่จำกัดอายุรถ (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) เก๋ง = 645.21 บาท, ตู้ = 1,182.35, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) เบี้ยประกันภัยด้านต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว
3 กันชน

เอเชีย  กันชน

คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้ 4
ราคาเดียว 3,333 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*คุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีไม่มีประกันภัย

(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
2+ Big Bike (ไม่จำกัดอายุรถ)

เอเชีย  Big Bike (ไม่จำกัดอายุรถ)

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
รถใช้ส่วนบุคคล
รหัส 610
รถใช้เพื่อการพาณิชย์
รหัส 620
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์20,000 บาท / ครั้ง20,000 บาท / ครั้ง
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้30,000 บาท 30,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คนผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน-
3. การประกันตัวผู้ขับขี่50,000 บาท / ครั้ง50,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง2 ที่นั่ง
เกิน 400 CC ขึ้นไป4,999 บาท5,999 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : ไม่เกิน 75(ซีซี) = 161.57 บาท เกิน 75 -125(ซีซี) = 323.14 บาท | เกิน 125 -150(ซีซี) = 430.14 บาท | เกิน 150(ซีซี) = 645.21 บาท (2) รหัส 610 เป็นรถใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ (3) รหัส 620 สำหรับรถทุกยี่ห้อ เป็นรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (4) ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (5) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น (6) เบี้ยประกันภัยข้างต้นมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์ที่ใช้รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า รถมูลนิธิ รถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ และที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม ดัดแปลงสภาพจากเดิม ปรับแต่งเครื่องยนต์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ
2+ Motorcycle รถใช้เพื่อการพาณิชย์

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์ (รถใช้เพื่อการพาณิชย์)

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
ความรับผิดกรณี
อายุรถ 1-3 ปี
ความรับผิดกรณี
อายุรถ 4 ปีขึ้นไป
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์10,000 บาท / ครั้ง10,000 บาท / ครั้ง
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้10,000 บาท 5,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คนผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล--
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง2 ที่นั่ง
ราคาเดียว 3,199 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
2+ Motorcycle รถส่วนบุคคล

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์ (รถส่วนบุคคล)

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินรับผิดกรณี
ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
จำนวนเงินรับผิดกรณี
มีค่ารักษาพยาบาล
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์10,000 บาท / ครั้ง*10,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คนผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล-50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง2 ที่นั่ง
1,999 บาท2,199 บาท
หมายเหตุ
*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
3 มอเตอร์ไซด์

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
เอกสารความคุ้มครอง

เอกสารความคุ้มครอง

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|